ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες για την δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης Των Ομαδικών Αναλυτών του Ε.Δ.Ο.Α.
ελληνικό δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών

- Η εκπαίδευση  των  Ομαδικών Αναλυτών είναι τετραετούς διάρκειας (μετά το Ετήσιο Εισαγωγικό Σεμινάριο). Σκοπεύει στην Ανάπτυξη των Εκπαιδευομένων ως Ψυχοθεραπευτών και όχι απλώς στην παροχή τυπικών προσόντων.

- Τα κύρια μέρη της εκπαίδευσης είναι:


Προσωπική Θεραπεία σε Αναλυτική Ομάδα

            Η συχνότητα των  συνεδριών στις ομάδες αυτές  είναι μία η  δύο φορές εβδομαδιαίως και η διάρκεια κάθε συνεδρίας ενενήντα λεπτά (μιάμιση ώρα).  Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τον θεραπευτή τους  από μία λίστα  ομαδικών αναλυτών πού θα τούς δοθεί. Η θεραπεία γίνεται σε αναλυτική ομάδα και διαρκεί τουλάχιστον όσο και η εκπαίδευση. Η έναρξη της θεραπείας είναι η αρχή της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Θεωρία

Οι θεωρητικές  συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες με διάρκεια  ενενήντα λεπτά (μιάμιση ώρα).  Η   συνολική διάρκεια της ομάδας θεωρητικής εργασίας είναι τέσσερις ακαδημαϊκές χρονιές.

 

Εποπτεία της Θεραπευτικής Εργασίας

Η Εποπτεία της Θεραπευτικής Εργασίας του εκπαιδευόμενου γίνεται σε μικρή ομάδα εκπαιδευομένων που συντονίζεται από έναν επόπτη ομαδικό αναλυτή.

            Η συχνότητα είναι μία  συνεδρία   εβδομαδιαίως  με διάρκεια  ενενήντα λεπτά (μιάμιση ώρα). Η εποπτεία διαρκεί τέσσερις ακαδημαϊκές χρονιές. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν την κλινική τους δουλειά και εποπτεύονται για αυτήν. Κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να σχηματίσει μία αναλυτική ομάδα την οποία και θα παρουσιάζει στην ομάδα εποπτείας για τουλάχιστον δύο χρόνια, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του.

            Το Ινστιτούτο  Ψυχοθεραπείας & Προσωπικής Ανάπτυξης προτίθεται να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους ως προς την «ανεύρεση» των πρώτων τους θεραπευομένων.  Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και άλλους χώρους κλινικής πρακτικής. Από μέρους μας  καταβάλλεται προσπάθεια να βοηθηθούν επ' αυτού όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα  στην αρχική φάση της εκπαίδευσής τους.

Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Κάθε εκπαιδευόμενος θα συγγράψει μία διπλωματική εργασία με θέμα της επιλογής του, 8.000-10.000 λέξεων περίπου.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα ζητηθούν επίσης και άλλες μικρότερες εργασίες.

 

Συμμετοχή σε συνέδρια ή εκδηλώσεις οργανωμένες από την GASI

            Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον συνέδρια ή εκδηλώσεις οργανωμένες από την GASI (Group Analytic Society International).

-Oι προαναφερθείσες εκπαιδευτικές διαδικασίες τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού  Δικτύου Ομαδικών Αναλυτών.  

- Οι απόφοιτοι της εκπαίδευσης  των Ομαδικών Αναλυτών θα γίνονται  μέλη του Ελληνικού Δικτύου Ομαδικών Αναλυτών  θα αποκτούν το European Certificate of Psychotherapy (ECP) και θα μπορούν να γίνουν   μέλη της  GASI (Group  Analytic  Society International).

Το European Certificate of Psychotherapy απονέμεται στους αποφοίτους της εκπαίδευσης του ΕΔΟΑ  μέσω της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος). Το ΕΔΟΑ είναι μέλος της ΕΕΨΕ  η οποία είναι μέλος της EAP(European Association of Psychotherapy)

- Όσον αφορά την νομική και διοικητική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή εν γένει, και του ομαδικού αναλυτή ειδικότερα, ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία . ( Προς το παρόν και παρά την ύπαρξη σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η διαδικασία αναγνώρισης του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή δεν έχει ξεκινήσει  στη χώρα μας). Το Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών δεσμεύεται, κατά τα προβλεπόμενα και στο καταστατικό του, να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή σε συνεργασία και με άλλες οργανώσεις ψυχοθεραπευτών τού ελληνικού χώρου. Hδη το ΕΔΟΑ είναι μέλος της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπεiας Ελλάδος) η οποία παρέχει την πιστοποίηση της ιδιότητας του ψυχοθεραπευτή μέσω της ΕΑP (European Association of Psychotherapy).

-Η εκπαίδευση  στην ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία  (εκπαίδευση των  Ομαδικών Αναλυτών) απευθύνεται  κυρίως στους επαγγελματίες  της ψυχικής υγείας.